Vluchtelingen in kerk en gemeente

Een van de mooiste dingen aan het werk met vluchtelingen is het samen gemeente zijn. Het is heel verrijkend om samen met mensen uit een andere cultuur te luisteren naar en te spreken over Gods Woord. In veel Vlaamse gemeenten gaan de leden zich daardoor afvragen wat het geloof nu eigenlijk precies voor hen inhoudt.
Als een gemeente ernaar verlangt die rijkdom ook zelf te ervaren, moet ze rekening houden met verschillende factoren.

Inhoud:
•    Persoonlijk contact

•    Diakonale hulp
•    Betrokkenheid in de dienst
•    Vertaling in de dienst
•    Als vertaling geen uitkomst biedt

Persoonlijk contact
Voor (kandidaat-)vluchtelingen is persoonlijk contact met gemeenteleden van groot belang. Het geeft hen het gevoel erbij te horen, ook als ze de kerkdienst niet goed kunnen volgen. Andersom kunnen ze zich erg buitengesloten voelen als niemand een praatje met hen maakt, ook als ze de dienst op zich wel goed kunnen volgen. Bedenk dat veel asielzoekers weinig of geen contacten hebben buiten het asielcentrum of lokaal opvang initiatief. Ook zijn ze vaak ver van hun familie verwijderd. Het is belangrijk dat de gemeente dan echt een soort familie voor hen is.
Het is goed om met (kandidaat-)vluchtelingen over de dienst na te praten. Je kunt dan op het spoor komen, in hoeverre ze de dienst begrepen hebben en/of nog wat nadere uitleg wenselijk is. Ook is het belangrijk te vragen hoe het met hen gaat, zodat ze hun verhaal kunnen doen. Mogelijk hebben ze ondersteuning nodig.

>>naar boven

Diakonale hulp
Als asielzoekers een afspraak bij de advocaat, rechter, dokter, het zieken- of gemeentehuis hebben, kan hulp en ondersteuning nodig zijn: bijvoorbeeld een routebeschrijving geven als ze de weg niet weten, vervoer regelen, (dit is uitzonderlijk want asielzoekers hebben vaak een Buzzy Pazz om gratis met de bus te reizen) of een tolk voorzien. Mocht u in uw naaste omgeving geen tolk kunnen vinden, dan kunt u ons contacteren. Gave Veste legt een lijst aan van christenen die kunnen tolken. Hopelijk kunnen we u helpen.

Mogelijk heeft de asielzoekers tijdelijk geen onderdak en overweegt uw gemeente om hier iets aan te doen. In dat geval kunt u het beste Gave Veste contacteren. Wij kunnen uw gemeente adviseren, op welke wijze en/of onder welke voorwaarden dit het beste kan gebeuren. Tijdelijke huisvesting geven is per asielzoeker verschillend. Raadzaam is om elk geval apart te bekijken.
In het algemeen raden we gemeentes af om uitgeprocedeerden, illegalen en mensen die in een langdurige uitzichtloze regularisatieprocedure zitten, te huisvesten. We willen voorkomen dat asielzoekers valse hoop krijgen dat ze hier zouden kunnen blijven. We adviseren dan om vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst met hen serieus te bespreken. Er zijn allerlei organisaties die mensen bij staan om deze terugkeer op een goede wijze te laten verlopen. Klik hier voor meer informatie over vrijwillige terugkeer.

>>naar boven

Betrokkenheid in de dienst
Binnen de kerkdienst zijn er verschillende mogelijkheden om vluchtelingen er bij te betrekken. De liturgie binnen de ene gemeente leent zich hier echter beter toe dan die in de andere.

Enkele suggesties:

 1. Een woordje tot de vluchtelingen richten, zo nodig in het Engels of Frans. Dit kan bijvoorbeeld aan het begin van de dienst of de preek. Ook zou de zegen kunnen worden uitgesproken in het Engels of Frans.
 2. Aandacht voor de positie van de vluchtelingen in het gebed. 
 3. ‘Vreemdelingen’ als thema van de preek. 
 4. Vluchtelingen een bijdrage laten leveren door een lied of een getuigenis. 
 5. Gelovige vluchtelingen de mogelijkheid aanbieden om lid of gastlid van de kerk te worden. Dan kunnen zij ook de sacramenten meevieren.

>>naar boven

Vertaling in de dienst
Veel asielzoekers verstaan nog te weinig Nederlands om de dienst goed te kunnen volgen. In dat geval kan vertaling tijdens de dienst uitkomst bieden. Dat kan op de volgende manieren:

 1. Op briefjes. Hierbij schrijft een Nederlandstalige tijdens de dienst op kleine blaadjes waar het over gaat. Deze blaadjes worden doorgegeven aan de vluchtelingen, die het om de beurt lezen. Het nadeel is, dat er maar een klein deel van wat er gezegd wordt, vertaald kan worden. 
 2. Schriftelijk van tevoren. Hierbij werkt de predikant zijn preek ruim van te voren uit, zodat die door gemeenteleden vertaald kan worden. Het voordeel is dat de hele preek overkomt. Er zijn echter ook duidelijke nadelen:
  •    het is erg arbeidsintensief;
  •    het vraagt een zeer specifieke preekvoorbereiding van de predikant;
  •    de vluchtelingen worden niet echt bij de dienst betrokken. Ze zouden de preek ook thuis kunnen lezen.
 3. Mondeling in de kerkzaal: Vertaler zit naast of vlak achter één of enkele asielzoeker(s) ergens aan de zijkant of achterin de kerkzaal en vertaalt op gedempte toon. Dit werkt alleen bij een kleine groep (maximaal 4 mensen) en sommige mensen kunnen het als storend ervaren.
 4. Mondeling in een aparte ruimte. Soms is er een zaal in het kerkgebouw, waar ook de preek beluisterd kan worden. Tijdens de preek gaan de vluchtelingen hiernaar toe. Het voordeel van deze methode is dat ze een directe, mondelinge vertaling krijgen en zelfs de kans hebben om vragen te stellen. Het nadeel is dat ze tijdens de preek niet tussen de (overige) gemeenteleden zitten, en zich gedeeltelijk buitengesloten kunnen voelen. 
 5. Via koptelefoons. In dit systeem zitten de vluchtelingen de hele dienst in de kerkzaal. Zij hebben een koptelefoon op en iemand spreekt buiten de kerkzaal (bijv. in de hal of in een aparte ruimte achter glas) de vertaling in. Deze vertaling wordt rechtstreeks gehoord in de koptelefoons. Dit is voor de (kandidaat-)vluchtelingen de beste oplossing! Dit vraagt wel een begininvestering van ongeveer € 650 (mengpaneel, microfoon, 3 hoofdtelefoons, versterker). Men noemt dit ook wel een vertaalinstallatie. Er kan ook gekozen worden voor draadloze koptelefoons, zodat asielzoekers overal tussen de gemeenteleden in de zaal kunnen zitten.  Transvision kan voorzien in een vertaalinstallatie.
 6. Het kan moeilijk zijn om bijbelse en kerkelijke begrippen goed te vertalen. Hiervoor zijn handige vertaalboekjes beschikbaar. Ook zijn reformatorische liturgieën en formulieren in meerdere talen beschikbaar. Je kunt ze vinden bij de EAS en Evangelie & Moslims. Op internet zijn ook Engelstalige versies van de psalmen en (traditionele) gezangen en veel andere liederen te vinden. Ook kan de meertalige liederen bundel gebruikt worden. Deze liederen bundel kan besteld worden worden bij Gave Veste.
 7. Als je vertaling aanbiedt, is het wel goed om te proberen afspraken te maken over het leren van Nederlands. Want indien de vertaling ertoe leidt, dat (kandidaat-)vluchtelingen zich minder inspannen om Nederlands te leren, werkt zij averechts. Vooral mensen, die vloeiend Engels of Frans spreken, hebben weinig neiging zich op de Nederlandse studie te storten. Dit is vanuit de integratiegedachte onverstandig. Het is in principe niet nodig langer dan één of anderhalf jaar voor iemand te vertalen.

>>naar boven

Als vertaling geen uitkomst biedt
Vaak zal vertaling in het Engels of Frans geen groot probleem zijn. Verstaan (kandidaat-)vluchtelingen echter niet goed Engels of Frans, dan heeft vertaling niet veel zin, tenzij je iemand kent die de eigen taal van de asielzoekers (bijvoorbeeld Arabisch) spreekt.
Als (kandidaat-)vluchtelingen toch wel redelijk Nederlands spreken, is het belangrijk na te gaan of ze voldoende van de dienst begrijpen. Je kan in eenvoudige bewoordingen nog eens over de preek spreken, dit kan helpen de boodschap goed over te laten komen.
Als er geen mogelijkheid is, dat de (kandidaat-)vluchtelingen de dienst in redelijke mate kunnen volgen, kan de vraag naar boven komen of het wel zin heeft dat zij naar de dienst komen. Er zou overwogen kunnen worden om (kandidaat-)vluchtelingen te wijzen op een goede migrantengemeente in hun taal, in de regio. Het komt voor dat migranten in de voormiddag naar een Vlaamse dienst gaan, en in de namiddag naar een Migrantenkerk.
Christenen vinden het vaak fijn om ’s zondags tussen medechristenen te zitten. Dit komt vooral voor bij oosters-orthodoxe christenen, voor wie het gebeuren van de kerkdienst belangrijker is dan de woorden die er gesproken worden. Ingeval zij de dienst niet verstaan, kunnen zij haar wel als heel waardevol ervaren, omdat ze een stuk warmte en liefde voelen.
Het is wel zinvol om na te gaan of kerkdiensten of pastoraat in hun eigen taal mogelijk is. Informeer bij Gave Veste waar een migrantenkerk of evangelist van hun land in hun regio beschikbaar is.

>>naar boven

   
Copyright © 2018 Gave Veste. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is Free Software vrijgegeven onder de GNU General Public License.